Kenelle, miten, paljonko?

Leader- hankerahoitusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt, osuuskunnat ja yritykset.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hyrrä-verkkopalveluun pääsemiseksi tarvitset Suomi.fi-valtuuden.  Niissä yhdistyksissä, joille on merkitty yhdistysrekisteriin vain yksi nimenkirjoittaja, voi yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö asioida sähköisesti yhdistyksen nimissä ilman erillisiä valtuuksia. Jos asioimaan halutaan valtuuttaa sellainen henkilö, jolla nimenkirjoitusoikeutta ei ole, tulee nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön tehdä valtuudet Suomi.fi-palvelussa. 

NÄIN TEET SUOMI.FI-VALTUUTUKSEN

 • Mikäli yhdistyksen sääntöihin on merkitty useampi nimenkirjoittaja yhdessä, valtuushakemus tehdään virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Lähetä valtuushakemus mahdollisimman pian virkailijavaltuuttamispalveluun, sillä käsittelyaika on 2-3 viikkoa hakemuksen saapumisesta. Täällä ohje virkailijavaltuuttamispavelun kautta tehtävään hakemukseen.
 • Mikäli yhdistyksen sääntöihin merkitty yksi nimenkirjoittaja, voi nimenkirjoittaja valtuuttaa muita henkilöitä asioimaan Hyrrässä. Toimi silloin näin: 

  Valitse asiakaskategoriaksi: Maaseudun tuet ja etuudet

  Valitse valtuuskoodiksi jokin seuraavista:

  • Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen: tällä valtuudella voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen.
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu: tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu: tällä valtuudella voi vain tarkastella hakemuksia, ei täyttää, allekirjoittaa eikä lähettää hakemuksia

Huomioithan, että tarvitaan Hyrrään tarvitaan kaikki yhdistyksen sääntöjen mukaiset nimenkirjoitusoikeutetut (1-2hlöä), jotta hakemus voidaan lähettää.

Leader-toimintaryhmät voivat rahoittaa hankkeita, joissa julkisen rahoituksen myönnettävä vähimmäismäärä on 5000 euroa ja enimmäismäärä 180 000 euroa. Poikkeuksena on Leader-ryhmän oma teemahanke, jossa voidaan rahoittaa alle 5000 euron toimenpiteitä.

Tukitasoina Pohjois-Savon Leader-ryhmissä käytetään pääasiassa seuraavia:

 • Yleishyödylliset investoinnit, tuki max. 60 % yleishyödyllisille toimijoille ja max. 50 %, jos kunta/ kuntayhtymä/seurakunta hakijana 
 • Kehittämishanke tuki max. 100 % yleishyödylliselle toimijalle ja max. 90 % hakijan ollessa kunta/kuntayhtymä/seurakunta.
 • Ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen maa- ja metsätaloudessa sekä elintarvikealalla tukea voidaan myöntää max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Muut kuin maa- ja metsätaloutta harjoittavat maaseudun pk-yrittäjien ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen tukea voidaan myöntää max 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Tiedonvälityshanke tuki max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Yhteistyöhanke tuki max. 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Maaseudun innovaatioryhmän toiminnan tuki max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Taulukosta näet tukimuodot, asetuksen ja Ylä-Savon Veturin linjausten mukaiset tukimäärät ohjelmakaudella 2014-2020 + siirtymäkaudella 2021-2022

Hanketyyppi

 

maksimituki

Yritystuki

investointi

35 %

 

investointi, aloittava yritys

35 %

 

investointi, kiinteistön hankinta

35 %

 

perustamistuki

 35 000 €

 

kokeilutuki

 10 000 €

Yleishyödylliset

hankkeet

yleishyödyllinen kehittämishanke, kohdistuu yhteen tai useampaan Ylä-Savon kuntaan

90 %

180 000 €

 

yleishyödyllinen kehittämishanke,
alueiden välinen

 90 - 100 %

 

yleishyödyllinen investointi
 

maksimi hankekoko
100 000 €,
tuki 60 %

 

yritysryhmän kehittämishanke

75 %

 

koulutushanke maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille tai metsätalousalalle toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuun koulutukseen

90 %

 

koulutushanke muille kuin yllä mainituille mikro- ja pienyrityksille suunnattuun koulutukseen

70 %

 

koulutushanke yritysryhmälle, joka kohdistuu rajattuun joukkoon muita kuin maa- ja metsätalousyrityksiä

75 %

 

yhteistyöhanke

60-80 %

 

Lump sum -kertakorvausmenettely

Lump sum -kertakorvaus on yksinkertaistettu kustannusmalli, joka vähentää hakijan työmäärää erityisesti maksuhakemisvaiheessa.  Muista hankkeista poiketen kertakorvausmenettelyllä toteutetun hankkeen maksatusta haetaan paperisena. Maksuhakemuslomake- ja ohjeet löytyvät täältä.

Ole aina yhteydessä Veturiin ennen hankkeen hakemista ja kustannusmallin valintaa.

Kertakorvausmenettely voidaan valita kun:

 • hankkeesi on yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke
 • hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
 • hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.

Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan.

Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja arvioi kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia.

ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

Et voi hakea muutosta kertakorvausmenettelyllä toteutettavaan hankkeeseen. Voit hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä.

Tuen määrä kertakorvausmenettelyllä maksettavassa hankkeessa on enintään 100 000 euroa

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile