Maksatuksen hakeminen

Hankkeen maksatus haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa ja sitä voi hakea, kun hakija on saanut tukipäätöksen ja kuluja on kertynyt kohtuullisesti maksuun haettavaksi.

Ennen maksatuksen hakemista hakijan kannattaa tutustua hanketyypin mukaiseen maksatusoppaaseen:

Yleishyödyllisen investointihankkeen maksatusopas

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen maksatusopas, flat rate-hanke

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen maksatusopas, kuittiperusteinen-hanke

Täyttöohje hankkeelle, joka toteutetaan kertakorvauksena (lump sum)

Maksuhakemus tehdään Hyrrään, jonne avautuu hakijalle oma maksuhakemusosio. Huom. kertakorvausmallilla toteutetun hankkeen maksuhakemus toimitetaan suoraan Pohjois-Savon ELY-keskukseen: lomakkeen 3316a voit ladata tästä.

Liitteeksi Hyrrään laitetaan seuraava aineisto:

  • tositekopiot
    • huomioi flat raten sisältävät kulut, joista ei tarvitse toimittaa tositteita
  • kirjanpidon pääkirjanotteet
  • palkanmaksuun liittyvä aineisto
  • ym. maksuhakemuksen täyttöohjeessa mainittu liiteaineisto

Tositteet tulee skannata kululajeittain pääkirjan mukaisessa järjestyksessä tarkistuksen nopeuttamiseksi. Tarvittaessa maksuaineiston voi skannata useampaan tiedostoon.

Selvitys maksuhakemuksen kustannuksista

Selvityksen tekemistä varten on laadittu Excel-taulukko, jota voi käyttää selventämään mm. palkkoja, hankintoja, matkoja ym. Taulukon löydät tästä.

Maksuerät

Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa (6) erässä. Viimeisen erän on oltava vähintään 20% myönnetyn tuen määrästä.

Kehittämishankkeen tuki maksetaan vuosittain enintään neljässä (4) erässä.

Hankkeen tuloja ovat hankkeen toteuttamiseksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen sekä hankkeen tuotosten myynnistä saadut tulot sekä hankkeen hyödykkeistä ja toimitiloista saadut käyttökorvaukset.

Hankkeen tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista maksettavan tuen määrää laskettaessa. Huomioon otetaan tulot, jotka maksetaan tuen saajalle hankkeen toteuttamisaikana.

Ennakkomaksu

Tukea voidaan maksaa ennakkona yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos:

  • hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta
  • vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
  • ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa.

Tuesta voidaan maksaa ennakkona enintään 20 % myönnetyn tuen määrästä. Ennakko on kuitenkin enintään 100 000 euroa. Tukea voidaan maksaa ennakkoon vain kerran hankkeen aikana.

Ennakkoa vastaavien kustannusten syntyminen otetaan huomioon tuen ensimmäisestä maksuerästä lähtien. Ennakkoa kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva osuus ennakosta tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä.

Tuen maksaminen

Tuesta maksetaan tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen maksun edellytyksenä on lisäksi, että muun tukipäätöksen mukaisen rahoituksen toteutumisesta tukipäätöksen mukaisesti esitetään selvitys.

Vastikkeeton työ raportoidaan talkootyölomakkeilla 3322L
Rahallinen yksityisrahoitusosuus pääkirjanotteella (esim. tulotili)
Muu julkinen rahoitus pääkirjanotteella

Todellisiin, hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan tuen maksamisen edellytyksenä on, että meno on tuen saajan maksama ja kirjattuna tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.

Prosenttimääräisenä korvauksena hyväksyttävät välilliset kustannukset maksetaan tukipäätöksen mukaisesti.

Milloin maksatusta haetaan

Kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Jos hankkeen kesto on enintään 24 kk, maksua voidaan hakea harvemmin. Tuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen suunnitelman toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Siltä osin kuin hankkeeseen  sisältyy hyväksyttäviä palkkakustannuksia, tuen viimeisen erän maksamista on haettava loppumaksun jälkeen maksettavan lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta kuukauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile