Valintakriteerit

Rahoitettavien hankkeiden on oltava rahoituskelpoisia. Niiden on täytettävä voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset. Hankkeen hallinnoijalta edellytetään lisäksi riittävää toiminnallista ja hallinnollista osaamista.

Peruskriteerit, jotka kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää

Jokaisen Ylä-Savon Veturi ry:n paikallisen kehittämisen strategian kautta rahoitettavan hankkeen tai yritystukitoimenpiteen tulee täyttää kaikki alla olevat hyväksyttävyyskriteerit. Hankkeen/ hankkeen hallinnoijan tulee:

1.     toteuttaa Veturin ”Täynnä mahdollisuuksia” –paikallisen kehittämisen  strategiaa

2.     tukea ainakin yhtä kehittämisstrategian painopistettä: Nuoret tulevaisuuden tekijöinä, Asukkaiden hyvä arki, Elinvoimaa ja yrittäjyyttä

3.     edistää strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista

4.     olla paikallisista, yläsavolaisista tarpeista lähtevä

5.     olla riittävä toiminnallinen ja hallinnollinen osaaminen

6.     olla realistinen eli toteuttamiskelpoinen esim. kustannusten suhteen ja aikataulullisesti

7.     olla riittävät kommunikointivalmiudet kansainvälisissä hankkeissa

Hyväksyttävyyskriteerien lisäksi hankkeen on täytettävä vähintään kolme luetelluista lisäkriteereistä

Hyväksyttävyyskriteerien lisäksi hanke/ yritystukitoimenpide:

1.     on uutta luovaa (uusi palvelu, toimintamalli, teknologinen ratkaisu)

2.     lisää toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista

3.     lisää kohderyhmän osallistumista

4.     parantaa yläsavolaisten elinoloja

5.     parantaa yhteisöllisyyttä

6.     edistää asukkaiden harrastustoimintaa  

7.     edistää paikallista kulttuuria

8.     edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä

9.     edistää toimijoiden osaamista

10.   toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä

11.  täydentää muita hankkeita

12.  edistää työllisyyttä

13.  edistää uuden yritystoiminnan syntymistä

14.  parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä

15.  kohdistuu ydin- tai harvaanasutulle maaseudulle

16.  lisää tasa-arvoa

17.  tukee vuosittaisen teeman toteutumista

Lisäkriteerit kansainvälisille hankkeille

Kansainvälisten hankkeiden tulee täyttää vähintään yksi alla luetelluista kansainvälisten hankkeiden lisäkriteereistä.

18.  luo uutta kansainvälistä toimintaa

19.  tähtää pysyvään kumppanuuteen

20.  edistää monikulttuurisuutta ja suvaitsevuutta

21.  tuo Ylä-Savoon käyttökelpoisia ideoita

22.  edistää hyvien käytäntöjen leviämistä

23.  lisää Ylä-Savon alueen tuotteiden ja palveluiden kysyntää 

 
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile