Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Vieremän Kylänraitti ry, Rientola elää-hanke: Ylä-Savon Veturi myönsi kehittämistukea 79 000 euroa Vieremän Kylänraitti ry:n Rientola elää-hankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää uudesta Rientolasta kuntalaisten yhteinen kohtaamis- ja tapahtumapaikka, sekä tarjota ajanmukaiset kokoontumis- ja harrastetilat. Juha Vidgrenin Rientola Vieremä Oy:n rakennuttama ja omistama uusi Rientola valmistuu tänä vuonna ja jatkaa aiempia perinteitä kylän tapahtumakeskuksena. Leader-hankkeessa Rientolaan kehitetään entistä laajempaa yhteisöllistä toimintaa yhdessä alueen yhdistysten ja asukkaiden kanssa.

Tärkeänä kohderyhmänä ovat 16–30-vuotiaat nuoret, jotka otetaan mukaan kehittämään toimintaa ja tapahtumia. Tämän lisäksi hankkeessa tuetaan paikallisten yhdistysten osallisuutta ja toimintaa koulutuksen sekä neuvonnan avulla. Tavoitteena on myös edistää paikallista harrastustoimintaa ja kulttuuria. Vuoden mittaisen kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat 88 000 euroa. 

Iiden ry: Veturi myönsi 8600 euroa Iiden ry:lle Iisalmen torin kehittämissuunnitelman laatimiseen. Torin halutaan olevan tärkeässä roolissa jatkossakin ja se palvelee myös seudullisena kohtaamispaikkana. Tavoitteena on synnyttää uusi visio ja suunta lähteä kehittämään toria sekä sen toimintaa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut: Nuorisopalvelut on valmistellut Pieniä ilmastotekoja -hanketta, jolle puollettiin Leader-rahoitusta 100 800 euroa. Tavoitteena on lisätä alle 30-vuotiaiden ympäristömyönteisyyttä ja tarjota totuudenmukaista tietoa ilmastoasioista. Tavoitteena on myös lisätä alueen nuorisotyöntekijöiden tietoutta ja osaamista ilmastonmuutokseen liittyen. Hankkeessa etsitään uusia yhteistyömuotoja ja tiivistetään jo olemassa olevaa yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 112 000 euroa ja se toteutetaan ajalla 1.9.2020–31.8.2022.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Biokaasulla liikkeelle -hankkeelle myönnettiin Leader-rahoitusta 68 800 euroa. Kokonaiskustannuksiltaan 133 000 euron hanke toteutetaan Ylä-Savon Veturin ja Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n alueella, joka vastaa osaltaan hankkeen rahoittamisesta. Hankkeessa selvitetään hajautetun liikennebiokaasun tuotantomahdollisuuksia. Yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja sen toiminta-alueen kunnat sekä Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Sonkajärvi ja Vieremä.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttaman Maatilayrittäjien neuvonnan tarve -selvityshankkeelle myönnettiin Leader-rahoitusta 20 400 euroa. Hankkeessa selvitetään maatilayrittäjien neuvonta-, kehittämis- ja konsultaatiopalvelujen kehittämis- ja toteutustarpeita. Tilojen tarpeet ovat viime vuosina muuttuneet ja tulevat muuttumaan mm. digitalisaation, robotiikan ja lainsäädännön tuomien haasteiden vuoksi. Nämä asettavat myös neuvojien osaamiselle uusia haasteita.

Hankkeen toimenpiteenä tehdään kysely- ja haastattelututkimus Luoteis-Savon maaseutupalveluiden alueella (Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi) yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoiden, opettajien ja Kiuruveden kaupungin kanssa. Alueen maatilat vastaavat pitkälti rakenteeltaan yläsavolaisia tiloja, joten tulokset ovat yleistettävissä ja hyödynnettävissä koko Ylä-Savon alueella.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU ry:n Varpaisjärven kylätalotoiminnan käynnistäminen -hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyössä kuntalaisten ja toimijoiden kanssa pysyvä kohtaamispaikka ja yhteisöllinen toimintakeskus Varpaisjärvelle. Kylätaloksi on suunniteltu entistä kunnantaloa.

Alueen asukkaat ovat toivoneet virikkeitä ja virkistystä. Kylätalolla onkin tarkoitus toteuttaa kaikille avointa toimintaa, mitä kuntalaiset itse toivovat ja kertovat tarvitsevansa. Hankkeessa testataan ja luodaan toimintamalli pysyvän matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi. Osallistamalla kuntalaiset toiminnan kehittämiseen voidaan lisätä alueen viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 105 000 euroa ja sen toteutusaika on vuoden 2021 loppuun.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ryhtyy selvittämään biokaasun liikennekäyttöön liittyviä pullonkauloja omalla toiminta-alueellaan, Ylä-Savossa ja Leppävirralla uudessa Biokaasulla liikkeelle -hankkeessa.

Hankkeessa selvitetään, mitkä ovat – kaasun jakelun lisäksi – esteet alan kehittymiselle, ja arvioidaan, millä aikataululla alueella sijaitseva kuljetuskalusto ja autoilijat voisivat siirtyä käyttämään liikennebiokaasua.

-Kiinnostus biokaasua kohtaan on selkeästi kasvanut viime vuosina. Nyt on hyvä ajoitus tälle hankkeelle, koska biokaasun kehittämiselle on yksimielisyyttä ja lainsäädäntökin tukee alaa. Maailmalla on jo hyviä esimerkkejä biokaasun käytöstä. Ympäristöpaineet ajavat ottamaan jatkossa maatalouden metaanit talteen ja etsimään moninaisia, uusia energiaratkaisuja, kertoo hanketta SavoGrowlla koordinoiva elinkeinoasiamies Sari Tulila.

Hankkeessa tuotettavat selvitykset toteutetaan asiantuntijatyönä, johon on valittu kilpailutuksen perusteella kaksi yritystä; tuotantopään selvitystä tekee Envitecpolis Oy ja markkina- ja kysyntäpään mahdollisuuksia avaa Wega Oy.

Elinvoimaa vapaa-ajan asumisesta, Keiteleen kunta
Hankkeen tavoitteena on tehdä neljän kunnan alueelle (Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele) vapaa-ajan asumisen rakentamisen yhteistyömalli. Mallissa on keskeistä puurakentamisen uudet innovaatiot siten, että vapaa-ajan asuntoja voitaisiin rakentaa tietylle alueelle, jossa on oma sinne soveltuva energiamuoto. Malli on monistettavissa maanomistajalähtöisesti alueelta toiselle.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kolmeen osittain toisiaan seuraavaan osioon: 1) yhteismallin kokoamiseen ja luomiseen, 2) puurakentamisen ja energiamuotojen selvittämiseen sekä 3) alueen arkkitehtisuunnitteluun. Tuloksena syntyy alueen esittelyaineisto sähköisessä muodossa, jonka jälkeen hanke etenee itse toteutukseen.

Hankkeen tuloksena on vapaa-ajan asumisen malli, jota voidaan muuntaa maa-alueen omistajasta, puurakentamisen tavasta ja energiamuodosta riippuen eri kohteisiin. Mallit ovat hyödynnettävissä hankkeen jälkeen vapaasti. Hanke on alueiden välinen, jossa Ylä-Savon Veturin lisäksi rahoittajana on Kehittämisyhdistys Mansikka ry. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) yhteensä 43560€. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2016–31.12.2017.

FeelMe - nuorten toiminnallinen hyvinvointihanke, Iisalmen kaupunki, Vapaa-aikapalvelukeskus
Hankkeen tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin, oman osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen aktiivisina kansalaisina ja tätä kautta syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeen työntekijät yhteistyökumppaneineen jalkautuvat nuorten pariin mm. Ohjaamossa, tapahtumissa ja kouluissa aktivoiden nuoria osallistumaan erilaisiin harrasteporukoihin. Hankkeessa järjestetään ”höntsäliikuntaa” sekä ”rundeja”, joilla kannustetaan nuoria kokeilemaan erilaisia liikkumismuotoja ja ‑tapoja.

Hanke jalkautuu myös Iisalmen kylille järjestäen useilla kylillä nuorten toivomaa toimintaa. Kylillä kehitetään hyviä käytäntöjä kyläyhdistysten käyttöön sekä aktivoidaan nuoria tiedottamaan kylätoimijoille omista toiveistaan. Hankkeessa kehitetään myös vuosittainen Liikuttavat Muuvit -tapahtuma, jossa seurat ja järjestöt esittelevät tulevan kauden toimintaansa yhteistyössä kylien ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tuotoksena laaditaan vuosikello nuorten hyvinvointipäivistä ja tapahtumista. Vuosikellossa on aikataulutettuna vuodenaikojen mukaan hyvät käytännöt ja toiminnot. Se toimii liikunta- ja nuorisopalveluiden vuosittaisen toimintasuunnitelman ja käytännön toiminnan tukena. Toisena tuotoksena on nuorten hyvinvointireseptimallin kehittäminen. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) yhteensä 90000€. Hankkeen toiminta-aika on 2.5.2016– 30.4.2018.

Esiselvityshanke Ylä-Savon järjestötoiminnan ja kuntien hyvinvointipalveluiden kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi, Iisalmen kaupunki
Ylä-Savon kunnat haluavat selvittää esiselvityshankkeessa, mitkä yläsavolaiset järjestöt olisivat kiinnostuneet lisäämään kansainvälistä yhteistyötään, millaisia tarpeita kv-toiminnoille ja ‑toimintamuodoille olisi ja miten niitä voitaisiin kuntien ja järjestöjen jo olemassaolevien kv-verkostojen kautta toteuttaa. Selvityksen laatimiseen palkataan hanketyöntekijä kuudeksi kuukaudeksi. Tavoitteena on esiselvityksen aikana laatia varsinaisen kehittämishankkeen toteutussuunnitelma sekä tehdä Euroopan alueelta 3−4 Leader-toimintaryhmän kanssa konkreettiset yhteistyösopimukset kehittämishankkeen toteuttamisesta.

Hankkeen hallinnoi ja toteuttaa Iisalmen kaupunki ja toiminta-alueena on Ylä-Savo. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 50907€. Esiselvitys tehdään 1.1.−30.9.2018.

Hyvinvointitoiminnan mahdollisuudet Kankaan urheilupuistossa, Iisalmen kaupunki
Kankaan liikuntapuisto Iisalmessa liikuttaa vuodessa n. 350 000 kävijää ja uimahallin merkitys seudullisena palveluna sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on merkittävä. Uuden uimahallin rakentamisen myötä alueen vetovoima tulee edelleen kasvamaan. Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys Kankaan alueen toimintamahdollisuuksista lähitulevaisuudessa hyvinvoinnin edistämisen, elinvoiman ja matkailun kehittämisen näkökulmasta. Selvityksessä huomioidaan myös Ylä-Savon muut kunnat. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) yhteensä 27000€. Selvitys toteutetaan 15.10.2018−30.6.2019.

Kylä & Kumppanuus, Pohjois-Pielaveden kylät ry
Kylä & Kumppanuus -hankkeen painopistealueet ovat kyläviestinnän kehittäminen, kyläpalvelujen järjestämismallin laatiminen, yhteistyökumppaniverkoston muodostaminen ja toimenpideohjelmalähtöinen tulevaisuustyö. Hankkeen tavoitteena on hakea kylän ja maaseudun kehittämisponnistusten tueksi kumppanitoimijoita kyseisillä painopistealueilla toteutettavien kokeilujen, toimenpiteiden ja strategiatyön tueksi. Työkaluina hankkeessa käytetään interaktiivista verkkoviestintää, uusien palvelukokeilujen ja olemassaolevien kyläpalvelujen uudelleenmuotoilua, osallistavaa työryhmätyöskentelyä ja kumppanuuspöytiä. Hankkeen lopputuloksena Pohjois-Pielaveden kylälle perustetaan palvelukeskus ja tukirakenne, joka mahdollistaa yhdistyspohjaista toimintaa paremmin yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyttä tukevan toimintaympäristön kyläseudun toimijoille ja asukkaille. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) 94 500€. Hankkeen toiminta-aika on 11.2.2019−31.12.2020.

Lähipalveluja maaseudun kylille ja toimintaa kyläntaloille, esiselvityshanke, Vieremän kunta
Vieremän kunnan hallinnoimassa esiselvityshankkeessa ovat mukana myös Iisalmen kaupunki ja Sonkajärven kunta. Esiselvityshankkeen päätavoitteena on selvittää mahdollisuuksia uusien maaseudun palvelujen tuottamisesta ja elinvoiman lisäämisestä kylille. Hankkeessa kartoitetaan maaseudun kylien asukkaiden − myös nuorten −  palvelujen tarvetta, potentiaalisia lähipalveluiden tuottajia sekä kylillä olevien tilojen hyödyntämismahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamisen paikkoina. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) yhteensä 19258€. Esiselvityshankkeen kesto on 1.1.−30.6.2016.

Kylät sydämellä, Vieremän kunta
Kylät sydämellä -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia palvelutuotantomalleja, joiden kautta maaseudun kylille saadaan lisää palveluja ja toimintaa. Palvelutuotantomallien kehittäminen pohjautuu Iisalmen maaseutualueilla, Sonkajärvellä ja Vieremällä tehtyyn ”Lähipalveluja maaseudun kylille ja toimintaa kylätaloille” -esiselvityshankkeeseen, jossa kartoitettiin maaseudun asukkaiden lähipalvelutarpeita sekä mahdollisia palveluntuottajia.

Palvelutuotantomalleja kehitetään yhteistyössä kuntatoimijoiden, kylien, yritysten ja yhdistysten kanssa siten, että kylille saadaan esimerkiksi järjestettyä palvelupäiviä, jolloin kylätalolla on tarjolla useampia palveluita vaikkapa hierojasta kyläkahvioon. Hankkeessa madalletaan kynnystä löytää ja tarjota lähipalveluita laatimalla sähköinen palveluportaali, josta niin alueen asukkaat, lomailijat kuin kauempanakin asuvat omaiset voivat etsiä itselleen tai omaiselleen tarvitsemaansa palvelua. Lisäksi hankkeessa tehdään Kiuruveden kylille esiselvitys kylien palvelutarpeista.

Kylät sydämellä -hankkeessa parannetaan kylien yhteisöllisyyttä ja kylien välistä yhteistyötä maaseudun elinvoimaisuuden takaamiseksi järjestämällä mm. yhteisöllisiä työpajoja, kylien välisiä kyläiltamia sekä aktivoimalla kyliä yhteisiin hankintoihin. Elinvoimaa ja aktiivisuutta kylille lisätään innostamalla ja aktivoimalla niitä kyläläisiä ja yrittäjiä, jotka ovat esiselvityksessä ilmoittaneet kiinnostuksesta ryhtyä ohjaamaan vapaa-ajantoimintaa tai tarjoamaan lähipalveluita haja-asutusalueilla. Kylätiedottamista parannetaan kouluttamalla kyläläisistä kyläreporttereita hankkeessa aloitettavaan Kyläradio -ohjelmaan sekä laatimalla yhteinen tiedotepohja alueen kylille, jota ne voivat käyttää omassa tiedotuksessaan.

Hanketta hallinnoi Vieremän kunta ja siihen osallistuvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven kunta. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) yhteensä 158850€.  Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2016−31.1.2019.

Kuhinaa keskustaan, tapahtumamatkailua Ylä-Savoon, Iisalmen kaupunki
Kuhinaa keskustaan, tapahtumamatkailua Ylä-Savoon -hankkeella elävöitetään Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän keskustaajamia. Toisena hankkeen pääteemana on tapahtumamatkailun kehittäminen. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Iisalmen kaupunki. Hankkeen päätavoitteena on alueen matkailutulon kasvattaminen ja elinvoimaisuuden lisääntyminen.

Hankkeen toiminta-alueena on Ylä-Savo ja erityisesti Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä. Kohderyhminä ovat Ylä-Savon alueen yrittäjät, kiinteistönomistajat, tapahtumajärjestäjät, matkailutoimijat, keskustankehittämisyhdistykset ja muut yhdistykset. Hyödynsaajina ovat edellä mainitut parantuneen liiketoimintaympäristön myötä. Suurina hyötyjinä ovat alueiden kuntalaiset ja matkailijat (kotimaiset ja kansainväliset), koska heidän viihtyvyytensä ja alueen palvelutaso paranee. Toimiva kuntakeskus edistää asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista kanssakäymistä, ja parantaa tätä kautta myös alueen turvallisuutta. Koko Ylä-Savon ja alueen kuntien yleisimago paranee hankkeen myötä. Se houkuttelee alueelle myös uusia yrityksiä ja asukkaita. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) yhteensä 158654€. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016−31.10.2018.

Maito innovaatiot, Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Maito innovaatiot -hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa Ylä-Savon vahvalle maidontuotanto-alueelle. Hankkeen aikana kartoitetaan yläsavolaisten yritysten kiinnostusta maidon hyödyntämiseen erilaisten teollisuuden prosessien raaka-aineena. Aiheesta kiinnostuneille yrityksille hankitaan ja välitetään innovaatioiden kehittämistä tukevaa tietoa työpajoissa. Hankkeen vaikutuksesta alueelle syntyy uusia ympäristöystävällisiä liikeideoita sekä yrityskumppanuuksia. Toimet lisäävät maakunnan biotalousosaamista kestävästi uudenlaisten verkostojen ja osaamisen myötä. Hankkeen aikana tehdään tiedonhankinnassa kansainvälistä yhteistyötä, jolle on tilausta myös hankkeen jälkeen, sillä syntyvillä innovaatioilla on parhaimmillaan vientipotentiaalia.

Hankkeessa on kolme toimenpidettä:

1) Yritysten kartoittaminen. Toimenpiteen tavoitteena on löytää yläsavolaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita innovoimaan maidon mahdollisuuksia prosessien raaka-aineena.

2) Tiedon tuottaminen. Toimenpiteen tavoitteena on tuottaa yläsavolaisia maitoinnovaatioita sekä tarjota tietoa yrityksille innovaatioiden työstämiseksi.

3) Koordinointi. Tavoitteena on varmistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Hankkeen toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu ja sen toiminta-aika on 3.9.2018­­−30.9.2019. Hankkeeseen myönnettiin tukea (EU, valtio ja Leader-ryhmän kuntaraha) yhteensä 43986€.

Meet Ylä-Savo Jazz 20182019, KOKO Jazz Iisalmi kannatusyhdistys ry
Meet Ylä-Savo Jazz 2018−2019 on seudullinen kehityshanke Ylä-Savon vetovoiman ja tunnettuuden lisäämiseksi sekä jazz-musiikin vahvistamiseksi. Hankkeessa on mukana kuusi Ylä-Savon kuntaa: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä.

Hankkeessa on kolme tavoitetta:

1. Jazztoiminnan verkostoituminen ja integroituminen Ylä-Savon kuntiin 2018−2019. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa jazzmusiikin huipputoimijoiden verkostoja koko Ylä-Savoon, ja luoda pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle. Toimenpide sisältää yhdeksän konserttia Ylä-Savon kuudessa kunnassa erilaisissa ympäristöissä, mm. tapahtumissa, konserttisaleissa ja luontokohteissa.

2. Yhteistyöhanke Ylä-Savon Musiikkiopiston kanssa. Nuorille suunnatulla kurssilla perehdytään itsenäiseen musiikin tuottamiseen jazzmusiikista tutuilla keinoilla. Kurssilla koulutetaan myös musiikkiopiston opettajia. Tavoitteena on saada mukaan viisi opettajaa ja 25−30 nuorta.

3. Ylä-Savon vetovoimaisuuden esittely uusinta teknologiaa sisältävän videotaiteen ja huippuartistien keinoin. Toiminnallinen 3D-teknologiaa sisältävä AV-sisältö tuo esille Ylä-Savon kuntien erityispiirteitä. Videotaiteella on hyvät mahdollisuudet tavoittaa merkittävää kansainvälistä huomiota. Mielikuvat puhtaasta luonnosta ja korkealaatuisista kulttuurisisällöistä nostetaan alueen voimavaraksi.

Hankkeen kesto on kaksi vuotta ajalla 1.1.2018 −31.12.2019 ja siihen on myönnetty 135000€ julkista tukea. Hankkeen hakija ja toteuttaja on Koko Jazz Iisalmi Kannatusyhdistys ry.

REKO lähiruokatoimintamallin tiedotushanke Ylä-Savon alueella, ProAgria Pohjois-Savo ry 
Tiedonvälityshanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Savo ry. Hankkeen tavoitteena on edistää Ylä-Savon alueen asukkaiden mahdollisuutta löytää paikallisia tuotteita. Tämä toteutetaan tuottamalla REKO-lähiruokarenkaasta yhteisiä esittelymateriaaleja ja esitteitä jaettavaksi sekä sähköisesti että paperisena alueen asukkaille, kyläyhdistyksille ja tuottajille. Hanke toimii aktiivisena tiedottajana järjestäen kaikille avoimia ja yleisiä tiedotustilaisuuksia. Toimenpiteiden tavoitteena on tiedotuksen avulla aktivoida alueen asukkaita vaihtoehtoisen elintarvikkeiden hankintakanavan käyttöön. Lisäksi tuottajia pyritään aktivoimaan mukaan REKO- toimintaan myymään tuotteitaan. Tätä kautta tavoitteena on saada Ylä-Savon alueelle 1−2 uutta REKO-rengasta. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 35704€. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2016−31.12.2017.

Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon Piirin toiminnan kehittämisen esiselvityshanke, Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon Piiri Ry
Kyseessä on alueiden välinen hanke, jonka toiminta-alueena on Pohjois-Savo ja rahoittajina maakunnan kaikki Leader-ryhmät: Kalakukko, Mansikka ja Veturi. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten piirin toiminta palvelisi paremmin metsästäjiä ja maaseudun asukkaita. Tavoitteena on lisäksi selvittää, millaisesta nuorisotoiminnasta seurat ovat kiinnostuneita ja mitä toimintaa ne ovat itse valmiita toteuttamaan. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan seurojen koulutus-, palvelu- ja tukitarpeet sekä keinot lisätä Metsästäjäliiton jäsenyhdistysmäärää. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 20745€. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2015–31.8.2016.

Yrittäkkee työ, Lapinlahden 4H-yhdistys
Hankkeen tarkoitus on kehittää lapinlahtelaisten 13−29‑vuotiaiden nuorten työllistymismahdollisuuksia sekä selvittää ja luoda uusia mahdollisia työllistämismalleja Lapinlahden kunnan, yhteisöjen, yksityistalouksien ja yrittäjien välillä. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille luonnon ja ympäristön tuomia mahdollisuuksia nuorten työllistämisessä ja helpottaa etenkin kylien nuorten työllistymistä kodin lähelle. Toimenpiteinä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ovat erilaiset kurssit, yritysvierailut, kartoitukset, yhteistyöverkostot, ryhmät, työmessut ja kerhot. Nuorten työelämävalmiuksia parannetaan ja heitä rohkaistaan kokeilemaan yrittäjänä toimimista. Digipalvelumahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti hankkeen toiminnoissa. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 103029€. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2016–30.6.2018.

YTY – Yritystä ja Tekoja Yhdessä, Iisalmen 4H-yhdistys
YTY-hanke on yläsavolaisten 4H-yhdistysten yhteinen hanke, jota hallinnoi ja koordinoi Iisalmen 4H-yhdistys ja osatoteuttajina ovat Kiuruveden, Pielaveden, Varpaisjärven ja Vieremän 4H-yhdistykset. YTY-hanke juurruttaa nuoria kotiseudulleen, tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille ja virikkeitä ja hoivaa ikäihmisille. Hankkeessa nuorista kootaan toimintaryhmiä, joille tarjotaan omalla kotiseudullaan maaseutuyrittäjyyttä edistävää erilaisten kylätapahtumien organisointiin liittyvää koulutusta ja ikäihmisten hyvinvointikoulutusta. Koulutusten jälkeen toimintaryhmät järjestävät kylien ikäihmisille ja muille kyläläisille heidän tarpeistaan lähtevää viriketoimintaa, joka tukee myös omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissaan tai laitoshoidossa. Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuksi sekä nuorille että ikäihmisille. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Ylä-Savoon uusi toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja ikäihmisten yhteistyön tulos. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 176600€. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016–30.9.2018.

Päivitetty 7.1.2021

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile